Prywatny Ośrodek Terapii Uzależnień NASZ DOM

PROFILAKTYKA

Oferujemy realizację programów profilaktycznych autorstwa dr. Krzysztofa Wojcieszka, Dyrektora Merytorycznego Profesjonalnej Szkoły Profilaktyki Szkolnej i Rodzinnej przy Fundacji ETOH w Warszawie przeznaczonych dla dzieci i młodzieży. Są to programy zalecane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia dogodnego terminu na realizację programów profilaktycznych oraz omówienie wszystkich szczegółów.

Stanisław Borek koordynator ds. profilaktyki

 

Programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz studentów

Propozycje programowe obejmują wszystkich uczniów, począwszy od 4 klasy szkoły podstawowej do młodzieży klas maturalnych szkół średnich oraz studentów wszystkich uczelni.

 1. Program „NOE”
 2. Program „NOE II”
 3. Program „KOREKTA”
 4. Program „DEBATA”

Wszystkie proponowane zajęcia profilaktyczne stosują najnowsze zdobycze nauki w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki. Nie ograniczają się tylko do jednorazowych oddziaływań. Scenariusze tych programów oparte są o najskuteczniejsze strategie, począwszy od zmiany przekonań normatywnych, skończywszy na strategii ograniczenia szkód (program „Korekta”).


Program profilaktyczny „NOE I”

Jest to program z zakresu profilaktyki alkoholowej, przeznaczony dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz uczelni.

Stanowi on odpowiedź na bardzo konkretne potrzeby chwili:

 • znaczący wzrost spożycia alkoholu przez młodzież;
 • trzykrotne, w ostatnich latach, zmniejszenie się liczby abstynentów wśród nastolatków;
 • wyraźne obniżenie wieku inicjacji alkoholowej;
 • częste destrukcyjne wzory picia.

W programie jednorazowo bierze udział 50 – 150 osób, a jego struktura pozwala, mimo tak licznej grupy, na bardzo osobiste przeżywanie spotkania przez młodzież.

Program „NOE” ma na celu ukazanie istoty uzależnienia i współuzależnienia poprzez wielowariantowe przekazywanie zamierzonych treści. Stosuje się w nim aktywne metody pracy z grupą:

 • mini wykłady;
 • psychodramy;
 • świadectwa osób;
 • burzę mózgów;
 • zabawy.

Program ten wpływa na kształtowanie trzeźwych obyczajów poprzez dostarczanie wzorców asertywnych oraz ukazywanie atrakcyjnego aspektu zdrowego stylu życia, animowanie i wzmacnianie środowisk abstynenckich w szkole.

Spotkanie prowadzone jest przez 2 – 4 osobowy zespół i trwa od 3 – 5 godzin, w zależności od zainteresowania i zaangażowania uczestników.

Realizatorzy proszą, ze względu na duży ładunek emocjonalny, jaki niesie ze sobą spotkanie, o rezygnację w tym dniu z zajęć dydaktycznych dla uczestników programu.

Program Profilaktyczny „NOE I” jest zalecany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


Program profilaktyczny „NOE II”

Jest programem profilaktyki alkoholowej, kontynuacją spotkania „NOE I” dla tej samej grupy uczestników, po nie więcej niż 6 tygodniach.

Doświadczenia pierwszych realizacji programu „NOE” i prowadzone systematycznie badania ewaluacyjne pokazał, że pozytywne zmiany w postawach młodych ludzi w kwestiach związanych z alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi, są stosunkowo nietrwałe. Uwarunkowania środowiskowe, nacisk grupy rówieśniczej potrafią w krótkim czasie poważnie osłabić pożądane zmiany. Dlatego też niejako z potrzeby chwili, powstał scenariusz spotkania „NOE II”, jako kontynuacja wcześniejszych działań. Mając, jako podstawę oddziaływań, program „NOE I”, autorzy pokusili się o zastosowanie kolejnych strategii profilaktycznych. Oprócz korekty przekonań normatywnych wprowadzona została strategia dokonywania własnych, przemyślanych wyborów w oparciu o rzetelną wiedzę o konsekwencjach.

Osią programu jest „Test czynników ryzyka i czynniki chroniące” wg. badań Hawkinsa, który ukazuje uczestnikom realne sytuacje, będące przyczyną zachowań niebezpiecznych.

Program stosuje aktywizujące metody pracy, które ułatwiają przyswajanie przekazywanych treści:

 • Burza mózgów;
 • Drama;
 • Praca w małych grupach;
 • Projekcja video.

Zajęcia trwają 3 godziny dydaktyczne z grupą, która uprzednio uczestniczyła w programie „NOE I” i prowadzone są przez 2 osoby z zespołu.

Program profilaktyczny „NOE II” zalecany jest przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


Program Profilaktyczny„KOREKTA”

Program profilaktyki alkoholowej przeznaczony dla uczniów klas maturalnych (młodych dorosłych) oraz słuchaczy wszystkich uczelni.

Cele zajęć:

 • Obniżenie wśród uczniów tendencji do podejmowania ryzykownych zachowań alkoholowych generowanych przez grupę rówieśniczą;
 • Pogłębienie rozumienia alkoholowych zachowań otoczenia;
 • Umożliwienie niektórym uczestnikom identyfikacji problemu alkoholowego;
 • Wzmocnienie u uczestników tendencji do odpowiedzialnych zachowań związanych z piciem alkoholu.

Treści zajęć:

 • Korzyści i straty związane z piciem alkoholu;
 • Test AUDIT umożliwiający ocenę ryzyka zachowań alkoholowych uczestników;
 • Ryzyko związane z piciem, pojęcie abstynencji oraz picia: rozsądnego, ryzykownego, szkodliwego, uzależnienia;
 • Na czym polega „picie rozsądne”?
 • Stereotypy związane z piciem;
 • Zasady obliczania stężenia alkoholu we krwi;
 • Ocena ryzykowności „ostatniej okazji”.

Program przeznaczony jest do pracy z grupami młodych dorosłych powyżej 18 roku życia, o liczebności 25 – 50 osób. Zajęcia prowadzą dwie osoby. Czas trwania programu – 3 godziny dydaktyczne. Potrzebne pomoce: tablica + kreda lub duże arkusze papieru + pisaki.

Program „KOREKTA” może być realizowany w innych środowiskach, np. OHP, żołnierze służby zasadniczej, studenci. Jest zalecany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


Program Profilaktyczny „DEBATA”

Program „DEBATA” jest adresowany głównie do młodzieży, u której w większości nie nastąpiła jeszcze inicjacja alkoholowa (IV – VIII klasy szkoły podstawowej oraz szkół średnich). Ma on charakter uprzedzający. Jego zadaniem jest zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu i towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postaw abstynenckich.

Przekazywane treści wbudowane są w trzy podstawowe, mające największe oddziaływanie, strategie profilaktyczne:

 1. Zmiana przekonań normatywnych (jest to oś całego programu);
 2. Kształtowanie systemu wartości;
 3. Wiedza o realnych konsekwencjach.

Struktura programu opiera się w dużej mierze na pracy własnej uczestników. Stosowane są aktywne metody zajęć:

 • Burza mózgów;
 • Praca w małych grupach;
 • Świadectwa osób;
 • Drama.

Zajęcia odbywają się w grupie 20 – 50 osób (dwie klasy jednego poziomu) przez trzy godziny lekcyjne. Uczniowie uczestniczący w programie nie powinni mieć w danym dniu zajęć dydaktycznych (po spotkaniu). Pedagodzy i wychowawcy klas zapraszani są do uczestnictwa w całym programie.

Autor, dr Krzysztof Wojcieszek opracował scenariusz programu na tyle ciekawie, że zawiera rzadki element – pracę nad przekonaniami normatywnymi dzieci i młodzieży dotyczącymi alkoholu i innych narkotyków. Bez tego elementu wysiłki profilaktyczne mogą pozostać nieskuteczne.

Nowatorska forma programu DEBATA polega nie tylko na zmianie przekonań normatywnych uczestników spotkania, ale również może stanowić fundament do zmiany postaw (warsztaty proszenia do tańca „na trzeźwo”, sztuka odmawiania używania narkotyków i alkoholu). W czasie realizacji prowadzona jest wśród młodzieży anonimowa ankieta dotycząca używania przez nich napojów alkoholowych. Wyniki ankiety przekazywane są w formie sprawozdania dyrektorom szkół i innym zainteresowanym. Program jest dynamiczny, interaktywny i - jak pokazują doświadczenia - spełnia postawiony cel.

DEBATA nie pokrywa się z innymi programami profilaktycznymi, stanowi ich rozwinięcie i uzupełnienie.

Programy realizują osoby przeszkolone przez dr. Krzysztofa Wojcieszka. Są to terapeuci z 20-letnim doświadczeniem w realizacji tych programów na terenie całego kraju. Koordynator działań profilaktycznych - Stanisław Borek tel. 736 815 602.

Szkolimy również sprzedawców napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania prawa. Wiemy z doświadczenia, że sprzedawcy po zapoznaniu się z istotą problemu są bardzo pomocni w ochronie osób młodych oraz uzależnionych.

O UZALEŻNIENIACH

 • Leki uzależniające - jak łatwo zostać ofiarą farmakologii

  Specjaliści na całym świecie alarmują o narastającej fali problemów związanych z lekami uzależniającymi. Od benzodiazepin, przez opioidy, aż po stymulanty - lista leków, które mogą prowad

 • Trzeźwy alkoholik - zachowanie, pułapki myślenia

  Trzeźwiejący alkoholik to osoba, która nie tylko podjęła się abstynencji, ale też postanowiła zdrowieć, czyli nabywać podstawowe umiejętności funkcjonowania w życiu bez alkoholu i innych

 • Odstawienie narkotyków - zespół abstynencyjny

  Uzależnienie od narkotyków nie jest wyborem, słabością charakteru czy brakiem silnej woli – to poważna, śmiertelna choroba. Jednym z najbardziej wyraźnych i alarmujących objawów jest zesp

 • Wpływ alkoholu na mózg

  Czy alkohol niszczy mózg? Pytanie retoryczne. Alkohol negatywnie wpływa na funkcjonowanie mózgu - to fakt. Nie ma tu żadnej tajemnicy. Regularne picie może prowadzić do nieodwracalnych zmian w m

 • Narkotyki a depresja - dlaczego tak cierpisz?

  Jedną z moich największych auto-manipulacji w czynnym uzależnieniu było przekonanie, że cierpię na depresję, a narkotyki pomagają mi sobie radzić z tym potwornym stanem. Wtedy jeszcze nie zda

 • Uzależnienie od kokainy

  Uzależnienie jest chorobą, która polega na patologicznej, desperackiej ucieczce od własnych emocji poprzez zmianę stanu świadomości za pomocą substancji lub zachowania. Kokaina natomiast uzale

Nasza oferta

Nasza strona korzysta ciasteczek (cookies), dzięki którym możemy dostarczać usługi na najwyższym poziomie Czytaj więcej
Akceptuję